Teutonia

    ...  112  , , 18  169  -119  32  3  158  12  14  92